Інновацій діяльність закладу

 

Група № 9 (молодший вік дошкільників)

Вихователі: Вдовиченко О.Г., Лаврієнко В.Л. - використовують мнемотехніку.

 

Група № 9 (старший вік дошкільників)

Вихователі: Александрова Н.Г., Лотоцька О.М. - почали працювати зановою книжкою авторської методики Л.Шелестової.

Група № 5 (середній вік дошкільників)

Вихователі: Сидоренко Ю.С., Федченко Н.В. - почали працювати за методикию "Вчимося читати"

 

Дошкільне дитинство – важливий етап у житті людини. І величезна відпові­да­ль­ність за виховання майбутнього покоління, за роз­виток повноцінних особистостей лежить не лише на родині, а й на працівниках дитячого садка.

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільно­ї освіти важливою умовою ефективності дошкільного вихован­ня є єдність виховного про­цесу з розвитком дитини, що полягає в орієн­тації на особистість, на її вікові й інди­відуальні особливості.

Мовленнєвий розвиток дитини є одним із важливих чинників ста­новлення осо­бис­тості в дошкільному дитинстві. Рівень роз­витку мовлення визначає рі­вень сфор­мо­ва­ності соціальних і пізнаваль­них досягнень малюка, його потреб та інте­ресів, знань, умінь і навичок.